Kariera

Grupa WISS jest wiod?cych na ?wiecie polskim producentem samochodów specjalnych oraz sprz?tu przeciwpo?arowego, przeznaczonego dla: stra?y po?arnej, wojska, s?u?b cywilnych, policji.

 

Produkcja realizowana jest w zak?adach na terenie Polski i Europy o ??cznej powierzchni 60.000 m2, gdzie zatrudnia si? ponad 800 osób. Zal??kiem Grupy WISS by?o kupno w 2004, szwedzkiej firmy z ponad 80-letni? tradycj? W. Ruberg AB, która zajmuje si? produkcj? pomp po?arniczych, dozowników ?rodka pianotwórczego, wysokoci?nieniowych agregatów ga?niczych, a tak?e systemów piany spr??onej CAFS Ruberg 4F. Kolejnym strategicznym momentem by? rok 2012, w którym zakupiono F.M. "BUMAR-KOSZALIN", b?d?c? najwi?kszym w Polsce producentem podno?ników koszowych do zastosowań po?arniczych oraz cywilnych z ponad 60-?letnim do?wiadczeniem.


Poza zak?adami dostarczaj?cymi pe?n? palet? wyrobów dla s?u?b ratowniczych, energetycznych, wojska i policji dzia?a równie? WISS Cooperation ?wiadcz?ca us?ugi w zakresie wycinania i gi?cia blach ze stali konstrukcyjnej, nierdzewnej i aluminium oraz produkcja elementów z materia?ów kompozytowych, a tak?e spó?ki serwisowe i handlowe.

Powy?sze posuni?cia zaowocowa?y utworzeniem si? Grupy WISS, która z dnia na dzień coraz bardziej si? rozwija.

W zwi?zku z powy?szym poszukujemy praktykantów oraz absolwentów studiów technicznych,
in?ynierskich lub magisterskich, o kierunkach:
 1. elektrotechnika;
 2. elektronika i telekomunikacja;
 3. energetyka;
 4. zarz?dzanie i in?ynieria produkcji;
 5. mechanika i budowa maszyn;
 6. in?ynieria materia?owa, automatyka i robotyka;
 7. mechatronika;
 8. eksploatacja pojazdów samochodowych;
 9. technika i zarz?dzanie w transporcie samochodowym;
 10. transport;
 11. zarz?dzanie jako?ci?, itp.
Wymagania:
 1. bardzo dobrze pos?ugiwanie si? programami komputerowymi, tworzenie zaawansowanych raportów w programie MS Excel i prezentacji w Power Point;
 2. obs?ugiwanie programu do projektowania typu CAD, w stopniu komunikatywnym pos?ugiwanie si? j?zykiem angielskim (ew. rosyjskim lub niemieckim);
 3. motywacja do rozwoju i aktywnego zdobywania do?wiadczenia;
 4. posiadanie umiej?tno?ci analitycznego my?lenia;
 5. ch?? wspó?pracy w grupie i kreatywno??.
Oferujemy:
 1. mo?liwo?? rozwoju;
 2. nauki od najlepszych;
 3. praktyk? w dynamicznie rozwijaj?cej si? firmie;
 4. mo?liwo?? zatrudnienia po sta?u.

Wy?lij zg?oszenie (podanie oraz curriculum vitae) na adres e-mail:

《爱的交换》中文字幕-免费在线观看