Dotacje

?WAWRZASZEK ISS SPó?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?” - SPó?KA KOMANDYTOWA, 43-300 Bielsko-Bia?a, ul. Leszczyńska 22.

1. Projekt 1

a. Projekt jest realizowany w ramach programu ?INNOTECH” i wspó?finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
b. Nazwa inwestycji: ?Zintegrowany system monitorowania parametrów pracy pojazdów specjalnych w celu poprawy bezpieczeństwa czynnego”.
c. Okres realizacji: 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.
d. Beneficjent: ?Wawrzaszek ISS Sp. z o.o.”

2. Projekt 2

a. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Dzia?anie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

b. Nazwa inwestycji: ?Opracowanie i wdro?enie hybrydowej technologii produkcji zabudów specjalnych”.
c. Okres realizacji: 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r.
d. Beneficjent: ?Wawrzaszek ISS Sp. z o.o.”

3. Projekt 3

a. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Dzia?anie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

b. Nazwa inwestycji: ?Opracowanie i wdro?enie technologii kompozytu korkowego do produkcji zabudów pojazdów specjalnych”.
c. Okres realizacji: 01.06.2014 r. do 31.12.2015 r.
d. Beneficjent: ?WAWRZASZEK ISS SPó?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?” - SPó?KA KOMANDYTOWA

4. Projekt 4

a. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020,

2. O? priorytetowa. Wsparcie otoczenia i potencja?u przedsi?biorstw do prowadzenia dzia?alno?ci B+R+I w ramach Dzia?ania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastruktur? B+R przedsi?biorstw Priorytet 1.
Wsparcie inwestycji w infrastruktur? B+R przedsi?biorstw Priorytet 1.

b. Nazwa inwestycji: ?Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwi?zań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych”.
Celem projektu jest budowa i wyposa?enie Centrum Badawczo – Rozwojowego, którego zakres prac jest ukierunkowany na pojazdy specjalne. Budowa CBR ma zwi?kszy? potencja? badawczy przedsi?biorstwa poprzez:

Budowa CBR ma zwi?kszy? potencja? badawczy przedsi?biorstwa poprzez:

- opracowanie nowych rozwi?zań w produkowanych wyrobach,

- opracowanie nowych materia?ów np. bio-kompozytów,

- opracowanie i badania nad technologiami po??czeń, elementów konstrukcji przenosz?cych znaczne obci??enia (kabiny, zabudowy pojazdów),

- badania i prace rozwojowe nad nowymi technologiami produkcji (np. wdra?anie Elastycznych Systemów Produkcyjnych).

W ramach istniej?cej struktury firmy WISS powstanie Centrum Badawczo Rozwojowe.

c. Okres realizacji: 01.09.2016 r. do 31.12.2021 r.
d. Beneficjent: ?WAWRZASZEK ISS SPó?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?” - SPó?KA KOMANDYTOWA

e. Ca?kowity koszt realizacji projektu: 19.400.790,00 z?
f. Przyznane dofinansowanie: 3.140.600,00 z?

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup i dostawa okien.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [umowa] [zmiana zapisów] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 31.08.2016

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup i dostawa okien drewnianych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zestawienie] [umowa] [zmiana zapisów] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 07.09.2016

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup i dostawa bram segmentowych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zestawienie] [umowa] [zmiana zapisów] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 06.09.2016

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup i dostawa drzwi.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zestawienie] [umowa] [uniewa?nienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 08.09.2016

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup i dostawa drzwi – II post?powanie.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zestawienie] [umowa] [zmiana zapisów] [uniewa?nienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 19.09.2016

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup i dostawa drzwi stalowych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [uniewa?nienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 03.10.2016

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup, dostawa oraz monta? okien drewnianych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zestawienie] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 04.10.2016

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup, dostawa oraz monta? dodatkowych okien drewnianych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [za??cznik]

Zaproszenie opublikowano dnia 07.10.2016

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa sprz?tu i wyposa?enia elektrycznego.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 24.10.2016

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 15 sztuk

wysokosprawnych gazowych promienników rurowych wykorzystuj?cych efekt fal podczerwieni.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 24.10.2016

Zaproszenie do sk?adania ofert - wykonanie robót tynkarskich do budowy pn. Utworzenie Centrum

Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwi?zań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 05.12.2016

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup i dostawa wraz z uruchomieniem kot?owni.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [za?. 1] [za?. 2] [za?. 3] [za?. 4] [za?. 5] [pytania i odp.] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 16.03.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup i dostawa p?ytek ceramicznych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 28.03.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa opraw elektrycznych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [za??cznik] [pyt. i odp.] [pyt. i odp. 2] [uniewa?nienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 06.04.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa wyposa?enia elektrycznego.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [za??cznik] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 07.04.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup i dostawa p?yt granitowych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [za??cznik] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 07.04.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa opraw przemys?owych LED.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [za??cznik] [pytania i odpowiedzi] [uniewa?nienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 10.04.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa o?wietlenia awaryjnego.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 20.04.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa sprz?tu i wyposa?enia elektrycznego.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 28.04.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa opraw elektrycznych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 28.04.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa opraw przemys?owych LED.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 28.04.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa sprz?tu i wyposa?enia elektrycznego.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [uniewa?nienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 19.05.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa sprz?tu i wyposa?enia elektrycznego.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 30.05.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa wraz z monta?em windy towarowej.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [uniewa?nienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 31.05.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa elementów sieci informatycznej.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rwarzecha@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [pytania 1] [pytania 2] [pytania 3] [uniewa?nienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 02.06.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa wraz z monta?em windy towarowej.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 17.07.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa wyposa?enia elektrycznego.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 17.01.2018

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa zaginarki do blach.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 02.03.2018

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa podno?ników kolumnowych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 02.03.2018

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa wraz z monta?em gilotyny do ci?cia blach.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [pytania] [pytania 2] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 02.03.2018

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa mebli warsztatowych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 16.03.2018

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa podno?ników kolumnowych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 04.04.2018

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa oprogramowania do obliczeń.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [uniewa?nienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 13.04.2018

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa oprogramowania do obliczeń - II.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 29.04.2018

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa wyposa?enia elektrycznego - II.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [uniewa?nienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 29.06.2018

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa wyposa?enia elektrycznego - III.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 18.07.2018

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa wyposa?enia elektrycznego - IV.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [uniewa?nienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 18.07.2018

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa wyposa?enia elektrycznego - V.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi][zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 31.08.2018

Zaproszenie do sk?adania ofert dostawa wyposa?enia elektrycznego - VI.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [pytania ] [pytania 2] [pytania 3[zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 17.09.2018

 

 

Zaproszenie do sk?adania ofert Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwi?zań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych – obiekt A Laboratorium.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [pytania ] [pytania 2 ] [uniewa?nienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 30.04.2019

 

5. Projekt 5

a. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020,

I. O? priorytetowa. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsi?biorstwa w ramach Dzia?ania 1.1:

Projekty B+R przedsi?biorstw, Poddzia?ania 1.1.2 ?Prace B+R zwi?zane z wytworzeniem instalacji pilota?owej/demonstracyjnej” POIR.

Wsparcie inwestycji w infrastruktur? B+R przedsi?biorstw Priorytet 1.

b. Nazwa inwestycji: ?Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania pojazdów po?arniczych”.
Celem projektu jest wykonanie demonstratora nowego innowacyjnego procesu produkcji pojazdów specjalnych.
Innowacyjno?? procesu produkcji opiera?a si? b?dzie na:

- zastosowaniu ci?g?ego procesu produkcyjnego,
- wprowadzeniu zmian w technologii produkcji,
- zautomatyzowaniu procesów wytwórczych,
- zorganizowanie produkcji w sposób umo?liwiaj?cy produkowanie w jednym ci?gu produkcyjnym wyrobów
wytwarzanych w ró?nych technologiach: (kompozytowej, hybrydowej, spawanej, skr?canej),
- wprowadzeniu narz?dzi informatycznych,
- skróceniu cyklu produkcyjnego,
- popraw? jako?ci.

W ramach istniej?cej struktury firmy WISS oraz w budowanym Centrum Badawczo Rozwojowym zostanie wykonany demonstrator technologiczny.
c. Okres realizacji: 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r.
d. Beneficjent: ?WAWRZASZEK ISS SPó?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?” - SPó?KA KOMANDYTOWA
e. Ca?kowity koszt realizacji projektu: 23 092 399,23 z?
f. Przyznane dofinansowanie: 9 236 959,69 z?

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa i monta? dwóch suwnic 5t.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zmiana zapisów] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 30.09.2016

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa sprz?tu komputerowego.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [za??cznik nr 1] [pytania 1] [pytania 2] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 09.02.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa oprogramowania CAD.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 01.03.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa sprz?tu komputerowego.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 31.05.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rwarzecha@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [pytania 1] [pytania 2] [pytania 3] [pytania 4] [uniewa?nienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 02.06.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa oprogramowania CAD.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 14.07.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa i wdro?enie systemu informatycznego do planowania i zarz?dzania procesem produkcji.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rwarzecha@wiss.com.pl, biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 06.09.2017

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa serwerów.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 15.01.2018

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostawa zestawów ko?owych oraz kó? ?eliwno-poliuretanowych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofert? nale?y z?o?y? w wersji papierowej w siedzibie zamawiaj?cego.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [specyfikacja][zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 21.01.2019

 

kliknij tu aby pokaza? oferty archiwalne

 
Oferty archiwalne:

 

1. Projekt 1

a. Projekt jest realizowany w ramach programu ?INNOTECH” i wspó?finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
b. Nazwa inwestycji: ?Zintegrowany system monitorowania parametrów pracy pojazdów specjalnych w celu poprawy bezpieczeństwa czynnego”.
c. Okres realizacji: 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.
d. Beneficjent: ?Wawrzaszek ISS Sp. z o.o.”

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup urz?dzenia interfejsu wraz z oprogramowaniem.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 16.10.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup oprogramowania do projektowania instalacji elektrycznych w pojazdach u?ytkowych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 16.10.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostarczenie wersji demonstracyjnej modu?u transmisji danych z pojazdu do zewn?trznej bazy danych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 17.10.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup 1 pakietu oprogramowania Office.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup komputerów (laptop).
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup bezprzewodowego systemu monitorowania i diagnostyki pojazdów specjalnych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 18.12.2014

W zwi?zku z zapytaniami oferentów przed?u?ono termin sk?adania ofert do dnia 09.01.2015 r.
Opublikowano dnia 22.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup zintegrowanego uk?adu monitoringu i sygnalizacji k?ta przechy?u pojazdu.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 28.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - us?ug? doradcz? analizy ergonomicznej i technicznej
wraz z wytycznymi dla interfejsu kierowcy wspó?pracuj?cego z modu?em przechy?u.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 28.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostaw? interfejsu kierowcy wspó?pracuj?cego z modu?em przechy?u.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.04.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup i dostaw? 3 monitorów LED.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.04.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup 1 pakietu oprogramowania Office.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.04.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - wykonanie us?ugi wraz z dostaw? czujników (szczegó?y zamówienia w za??czniku).
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 15.04.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup 5 komputerów (laptop).
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 21.04.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - us?ug? szkolenia z obs?ugi oprogramowania specjalistycznego E3 Zuken.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 30.05.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów biurowych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 829.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy t.liszka@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF] [pobierz XLS]
Zaproszenie opublikowano dnia 12.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów eksploatacyjnych do drukarek.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 829.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF] [pobierz XLS]
Zaproszenie opublikowano dnia 31.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - us?ug? wykonania badań dynamicznych uk?adu w stanach awaryjnych

i przy obci??eniach niestandardowych na wybranych produktach.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 30.06.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - dostarczenie elementów instalacji demonstracyjnej uk?adu monitorowania

parametrów pracy pojazdu specjalnego zabudowanych na pojazdach.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 30.06.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - us?uga doradcza – opracowanie za?o?eń algorytmu oprogramowania.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.07.2015

 

2. Projekt 2

a. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Dzia?anie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

b. Nazwa inwestycji: ?Opracowanie i wdro?enie hybrydowej technologii produkcji zabudów specjalnych”.
c. Okres realizacji: 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r.
d. Beneficjent: ?Wawrzaszek ISS Sp. z o.o.”

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup us?ugi doradczej dotycz?cej badań bezpieczeństwa, certyfikacji, rynkowych, ?rodowiskowych itp.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 810.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 05.01.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup i dostawa 1 komputera stacjonarnego.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.04.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup i dostawa 1 monitora LED.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.04.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup 3 komputerów (laptop).
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 21.04.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup us?ugi w zakresie badania parametrów fizycznych i w?asno?ci wytrzyma?o?ciowych próbek poszy?.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 810.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 22.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup ekspertyzy technicznej dotycz?cej wyrobów s?u??cych do ochrony przeciwpo?arowej.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 810.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 05.01.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup 2 pakietów programów CAD.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 18.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup 2 pakietów oprogramowania Office.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup 2 stanowisk komputerowych do dzia?u konstrukcyjnego.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 18.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup 4 platform wagowych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 94 342 20 35 wew. 368.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy robert.berwingis@bumar.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 21.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup tkanin, ?ywicy i utwardzacza.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup pompy do LTRM.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 02.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów w postaci ?ywic, materia?ów zbroj?cych i przek?adkowych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup profili.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 21.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup 2 komputerów (laptop).
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup 1 drukarki.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 12.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup pompy do silikonu.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 02.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup podgrzewacza ?ywicy.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 02.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup us?ug doradczych "Analizy rynku eksportowego".
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 03.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów biurowych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 829.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy t.liszka@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF] [pobierz XLS]
Zaproszenie opublikowano dnia 12.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i urz?dzeń wielofunkcyjnych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 829.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF] [pobierz XLS]
Zaproszenie opublikowano dnia 31.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup urz?dzenia do podawania kleju.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 02.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup utwardzacza Butanox.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 16.01.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup ?ywicy i utwardzacza.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 829.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 27.01.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?u Sphere Core.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 829.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.01.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup utwardzacza Oldopal.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 16.01.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 829.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.02.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup us?ugi doradczej dotycz?cej badań wytrzyma?o?ciowych i starzeniowych po??czeń klejonych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 810.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów zbrojeniowych i przek?adkowych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 21.05.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup us?ugi doradczej dotycz?cej nowej technologii hybrydowej.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 05.02.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup ekspertyzy technicznej dotycz?cej badań trakcyjnych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 05.01.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup ekspertyzy technicznej dotycz?cej badań wytrzyma?o?ciowych kratownic z poszyciem.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 13.02.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów w postaci profili, blachy, kleju, drutu itp.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 14.08.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów w postaci profili, blachy, kleju, drutu itp.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.09.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - wykonanie us?ugi audytu zewn?trznego projektu

wspó?finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.09.2015

 

Wyniki konkursu - wykonanie us?ugi audytu zewn?trznego projektu

wspó?finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Szczegó?y zawarte s? w pliku. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 21.09.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów w postaci profili.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.10.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów w postaci profili.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.12.2015

 

Urz?dzenie 01 - 15.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 02 - 09.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 03 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 04 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 05 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 06 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 07 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 08 - 11.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 09 - 11.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 10 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 11 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 12 - 11.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 13 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 14 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 15 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 16 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 17 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 18 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 19 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 20 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 21 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 22 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 23 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 24 - 11.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 25 - 11.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 27 - 11.07.2014 [pobierz PDF]
Urz?dzenie 28 - 10.07.2014 [pobierz PDF]

 

3. Projekt 3

a. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Dzia?anie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

b. Nazwa inwestycji: ?Opracowanie i wdro?enie technologii kompozytu korkowego do produkcji zabudów pojazdów specjalnych?.
c. Okres realizacji: 01.06.2014 r. do 31.12.2015 r.
d. Beneficjent: "WAWRZASZEK ISS SPó?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?" - SPó?KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup ekspertyzy technicznej dotycz?cej wyrobów s?u??cych do ochrony przeciwpo?arowej.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 810.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 30.03.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup i dostawa 2 monitorów LED.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.04.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup i dostawa 2 komputerów stacjonarnych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.04.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup us?ugi w zakresie badania parametrów fizycznych i w?asno?ci wytrzyma?o?ciowych próbek poszy?.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 810.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 08.01.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup us?ugi doradczej dotycz?cej nowej technologii kompozytu korkowego.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 810.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 05.01.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup pakietów oprogramowania Office.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy a.pukocz@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 15.07.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup 1 laptopa.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup 1 pakietów programów CAD.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 21.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup dozownika do kleju Scigrip.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup 1 pakietu oprogramowania Office.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup szlifierek.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup 1 projektora i 1 drukarki.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup szczypców Morse'a - szcz?ki do chwytania blach - 10 sztuk.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup ma?ego dozownika ?ywicy.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup dwóch licencji do programu Expertis.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup narz?dzi r?cznych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 12.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup maty odsysaj?cej do vacuum bagging (worek pró?niowy).
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 05.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup 1 stanowiska komputerowego do dzia?u technologicznego.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup myjki lakierniczej.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup wózka paletowego.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów biurowych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 829.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy t.liszka@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF] [pobierz XLS]
Zaproszenie opublikowano dnia 12.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów (?ywice, pianki, przek?adki itp.)
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 19.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów w postaci ?ywic, materia?ów zbroj?cych i przek?adkowych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 17.11.2014

 

Uniewa?nienie zapytania ofertowego - zakup materia?ów w postaci ?ywic, materia?ów zbroj?cych i przek?adkowych.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci uniewa?nienia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup pistoletu lakierniczego.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.12.201

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup komputerów.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup szlifierek, pilarki, zacisków, ?cisków.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup komputera - 2 sztuki.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 11.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i urz?dzeń wielofunkcyjnych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF] [pobierz XLS]
Zaproszenie opublikowano dnia 31.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.11.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup pianek poliuretanowych.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 02.12.2014

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.02.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.02.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup ekspertyzy technicznej dotycz?cej wyrobów s?u??cych do ochrony przeciwpo?arowej.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 810.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 22.05.2015

 

Uniewa?nienie zapytania ofertowego - zakup ekspertyzy technicznej dotycz?cej wyrobów s?u??cych do ochrony przeciwpo?arowej.
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci uniewa?nienia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.06.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup ekspertyzy technicznej dotycz?cej wyrobów s?u??cych do ochrony przeciwpo?arowej.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 15.06.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup pianki i materia?u soric.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 17.08.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup ?elkotu, ?ywicy i maty emulsyjnej.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 26.08.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup przek?adki korkowej CoreCork.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 02.09.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup materia?ów.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 28.10.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup drobnego osprz?tu.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 28.10.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - zakup pianki Divinycell i materia?u soric XF.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 02.12.2015

 

Zaproszenie do sk?adania ofert - wykonanie us?ugi audytu zewn?trznego projektu

wspó?finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia mo?na uzyska? pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty nale?y sk?ada? drog? elektroniczn? na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegó?y zawarte s? w tre?ci zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.09.2015

 

Wyniki konkursu - wykonanie us?ugi audytu zewn?trznego projektu

wspó?finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Szczegó?y zawarte s? w pliku. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 21.09.2015

《爱的交换》中文字幕-免费在线观看